نمایش نوار ابزار

راهكارهاي توسعه شهرستان اردل

شنبه 6 فوریه 2016

اهتمام به ساماندهي نظام سكونتگاهي و بهسازي مساكن روستايي در سطح شهرستان.
اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
اهتمام به پيگيري براي ايجاد منطقه حفاظت شده خدا آفرين بختياري مشترك با شهرستان كوهرنگ.
اهتمام به استفاده بهينه از توانمندي هاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.
ايجاد تاسيسات گردشگري و پرورش ماهيان گرمابي در بستر و حاشيه سد كارون ۴.
پیگیری برای کوتاه کردن مسیر شهرکرد- اردل- خوزستان با احداث جاده گور ميزه و تونلهاي بره مرده- لقم گير.
احداث جاده دیناران- دهدلی- گزستان.
پیگیری احداث سد بازفت در روستای لندی.
بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
بهسازي و آسفالت جاده های روستاهاي شهرستان اردل.
انتقال آب کشاورزی به روستاهای روگر-دیناران و میانکوه.
بهره برداری از انتقال آب بین حوضه ای به نفع استان و جلوگیری از ضرر و زیان شهرستان های تابعه.
اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهيهاي سردابي.
اهتمام به توسعه زيرساختهاي و تاسيسات گردشگري.
ايجاد و توسعه باغات در اراضي شيب دار.
اهتمام به تنوع بخشي فعاليت هاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي در سطح شهرستان .
اهتمام به توسعه دامداري صنعتي و كشاورزي مكانيزه در سطح شهرستان.
اهتمام به ايجاد و توسعه مجتمع هاي صنعتي در نواحي روستايي.
پيگيري براي اجراي طرح هاي ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در زيست بوم هاي عشايري.