نمایش نوار ابزار

راهكارهاي توسعه شهرستان كوهرنگ

شنبه 13 فوریه 2016

پيگيري براي احداث چهاربانده جاده فريدن به چلگرد.
اهتمام به توسعه فعاليت هاي گردشگری با تاكيد بر توسعه زيرساخت ها و ايجاد كمپ هاي گردشگري در سطح شهرستان از جمله احداث تله كابين زردكوه و توسعه پيست اسكي براي ورزش هاي زمستاني.
بهره برداری از اراضی که قابلیت آبیاری دارند با تاكيد بر توسعه باغات در اراضی شیب دار.
توسعه کارخانه های آب معدنی.
پیگیری احداث تونل هاي چری، تاراز، زردکوه.
احداث جاده گزستان به دیناران براي ايجاد محور ارتباطي شهرستان كوهرنگ به اردل.
ایجاد و توسعه مراکز آموزش عالی در شهرستان.
گسترش کشاورزی و مکانیزه کردن کشاورزی و توسعه طرح هاي زنبورداري و دامپروري در این شهرستان.
اهتمام به احداث مزارع پرورش ماهي هاي سردابي.
اهتمام به تنوع بخشي به فعاليت هاي اقتصادي در نواحي روستايي با رويكرد توسعه مشاغل خرد و خانگي.
اهتمام به توسعه كشت گياهان دارويي و باغات در سطح شهرستان.
پيگيري براي اجراي طرح هاي ساماندهي كوچ و اسكان عشاير در زيست بوم هاي عشايري.
بستر سازي براي مشاركت موثر زنان در عرصه هاي اجتماعي.
ايجاد و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي .
اهتمام به ساماندهي نظام سكونتگاهي و بهسازي مساكن روستايي در سطح شهرستان.
اهتمام به بستر سازي براي بازاريابي محصولات دامي و كشاورزي.
پيگيري براي ايجاد منطقه حفاظت شده نازي و منطقه خدا آفرين بختياري مشترك با شهرستان اردل.
اهتمام به اصلاح مرز مناطق تحت مديريت حفاظت محيط زيست به منظور رفع تعارض براي توسعه روستايي و كشاورزي.
پيگيري براي ايجاد تصفيه خانه فاضلاب شهري و روستايي در مناطق فاقد تصفيه خانه.
پيگيري براي اصلاح قانون منابع طبيعي و محيط زيست براي بهره برداري پايدار از مناطق جنگلي و مرتعي.
پيگيري براي آبرساني به اراضي روستاهاي شهرستان.
اهتمام به استفاده بهينه از توانمنديهاي نيروهاي بومي تحصيل كرده در عرصه مديريتي استان و شهرستان.